Form cover
Page 1 of 1

ใบคำขอเอาประกันภัยประกันภัยก่อสร้าง CAR (Contractor All Risks)

วันที่

ชื่อผู้จ้าง

ชื่อผู้รับเหมาหลัก

สถานที่ตั้งโครงการ

Location (Google)

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง (ตรม.)

มูลค่าสัญญาโครงการ (บาท)

วันที่เริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

ชื่อ/ที่อยู่การออกใบกำกับภาษี (แนบ ภ.พ. 20)

ชื่อผู้ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

อีเมล


เอกสาร

สัญญาว่าจ้าง

แบบก่อสร้าง

รายการ BOQ

รูปถ่ายสถานที่ก่อสร้าง

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน / ภ.พ. 20