1 از 2 صفحه

ثبت‌نــــام گروهـــــی

با ثبت‌نام گروهی، به هر دانشجو ۲۰٪ تخفیف تعلق می‌گیرد. حداقل تعداد برا ثبت‌نام تیمی ۳ نفر است.

تمایل به ثبت‌نام در کدام دوره/کارگاه را دارید؟

تمایل به ثبت‌نام در کدام دوره/کارگاه را دارید؟

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

Untitled checkboxes field