Pàgina 1 de 1

Firaires no residents a Avinyó

Nom de la parada

Nom i cognoms del/a representant

DNI/CIF/Passaport

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Especialitat de la parada

Productes a exposar

Metres lineals

Metres fondària

Zona

* La zona temàtica fa referència a la zona on hi ha més representacions teatrals, no obstant això, tant en la zona temàtica com la no temàtica s'ha d'anar vestit i decorar la parada seguint les indicacions que trobareu a les condicions de participació i a les imatges d'exemple.

Fotocòpia DNI/CIF/Passaport

Fotografies actuals de la parada i productes a la venda

Alta al cens d'empresaris, professionals i retenidors (model 037)

Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i rebut de pagament

Comentaris

 

Cal confirmar i autoritzar

D’acord el que estableix la Llei orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l’ajuntament Avinyó amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud d’inscripció. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Ajuntament Avinyó-Plaça Major, 11 C.P.08279 Avinyó. D’acord amb la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, Autoritzo l’ajuntament Avinyó a posar-se en contacte amb mi per mitjà de correu electrònic o telèfon mòbil.

Untitled checkboxes field
Autoritzo al servei de Promoció Econòmica, Turisme, Ocupació i Desenvolupament local de l’Ajuntament d’Avinyó perquè a través del seu tècnic realitzi en nom meu la presentació de la sol·licitud d’inscripció en el registre d’entrada electrònic de l’ajuntament d’Avinyó.
Untitled checkboxes field