Page 1 of 6

Njohja dhe ndërgjegjësimi

i publikut mbi qeverisjen dhe sigurinë mjedisore

Prezenca e OSBE në Shqipëri, në kuadër të projektit “Forcimi i Qeverisjes dhe Sigurisë Mjedisore në Shqipëri”, po kryen një studim për të kuptuar njohjen dhe ndërgjegjësimin e publikut të gjerë për çështjet e sigurisë dhe qeverisjes mjedisore. Plotësimi i pyetësorit do të zgjasë rreth 15 minuta. Përgjigjet tuaja do të na ndihmojnë të identifikojmë fushat për përmirësim dhe të krijojmë strategji më të mira për të adresuar sfidat mjedisore. Të gjitha të dhënat e mbledhura në këtë pyetësor janë rreptësisht për qëllime studimore dhe do të analizohen me konfidencialitet të plotë në përputhje me ligjin nr. 9887 të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Pjesa I – Njohja dhe ndërgjegjësimi

1. Sa i/e shqetësuar jeni për problematikat mjedisore?

1. Sa i/e shqetësuar jeni për problematikat mjedisore?
A
B
C
D
E

2. Sa shpesh kërkoni informacion rreth çështjeve mjedisore?

2. Sa shpesh kërkoni informacion rreth çështjeve mjedisore?
A
B
C
D
E

3. Cilat janë mjetet kryesore përmes së cilave merrni informacione rreth çështjeve mjedisore? [Përzgjidhni deri në 3 mundësi]

3. Cilat janë mjetet kryesore përmes së cilave merrni informacione rreth çështjeve mjedisore? [Përzgjidhni deri në 3 mundësi]

4. Cila është pengesa apo sfida kryesore me të cilën përballeni kur kërkoni informacion për çështjet mjedisore? [Përzgjidhni deri në 3 mundësi]

4. Cila është pengesa apo sfida kryesore me të cilën përballeni kur kërkoni informacion për çështjet mjedisore? [Përzgjidhni deri në 3 mundësi]
A
B
C
D
E
F
G
H

5. Cilat janë problematikat më të mëdha mjedisore me të cilat komuniteti/ zona juaj përballet? [Përzgjidhni deri në 3 mundësi]

5. Cilat janë problematikat më të mëdha mjedisore me të cilat komuniteti/ zona juaj përballet? [Përzgjidhni deri në 3 mundësi]

6. Çfarë kuptoni me “qeverisje mjedisore”?

7. Çfarë kuptoni me “siguri mjedisore"?

8. Çfarë kuptoni me “krim mjedisor”?

9. A keni marrë pjesë ndonjëherë në një fushatë apo iniciativë ndërgjegjësimi të lidhur me çështje mjedisore, sigurinë dhe/ ose qeverisjen mjedisore?

9. A keni marrë pjesë ndonjëherë në një fushatë apo iniciativë ndërgjegjësimi të lidhur me çështje mjedisore, sigurinë dhe/ ose qeverisjen mjedisore?
A
B

10. A keni keni ndërvepruar me institucionet përgjegjëse për çështjet mjedisore (për shembull nëpërmjet pjesëmarrjes në konferenca, takime konsultuese, etj.), përfshirë tematikat e sigurisë dhe qeverisjes mjedisore?

10. A keni keni ndërvepruar me institucionet përgjegjëse për çështjet mjedisore (për shembull nëpërmjet pjesëmarrjes në konferenca, takime konsultuese, etj.), përfshirë tematikat e sigurisë dhe qeverisjes mjedisore?
A
B
C

11. Sa shpesh bisedoni me miqtë, familjen ose kolegët për çështje të lidhura me qeverisjen dhe sigurinë mjedisore, apo çështje të tjera që lidhen me mjedisin?

11. Sa shpesh bisedoni me miqtë, familjen ose kolegët për çështje të lidhura me qeverisjen dhe sigurinë mjedisore, apo çështje të tjera që lidhen me mjedisin?
A
B
C
D
E

12. Në mendimin tuaj, cili nga problemet e mëposhtme është më domethënës?

12. Në mendimin tuaj, cili nga problemet e mëposhtme është më domethënës?
A
B
C
D
E

13. A keni dijeni se në Shqipëri ekziston një kuadër ligjor për monitorimin dhe dënimin e krimeve mjedisore?

13. A keni dijeni se në Shqipëri ekziston një kuadër ligjor për monitorimin dhe dënimin e krimeve mjedisore?
A
B

14. Sipas vlerësimit tuaj, sa efektive është qeverisja mjedisore dhe zbatimi i politikave lidhur me sigurinë mjedisore në Shqipëri, në një shkallë nga 1 në 5? (ku 1 = shumë jo efektive, 5 = shumë efektive)

14. Sipas vlerësimit tuaj, sa efektive është qeverisja mjedisore dhe zbatimi i politikave lidhur me sigurinë mjedisore në Shqipëri, në një shkallë nga 1 në 5? (ku 1 = shumë jo efektive, 5 = shumë efektive)
A
B
C
D
E

15. Keni përjetuar/ parë kryerjen e një dëmi në mjedisin e zonës suaj nga persona ose subjekte?

15. Keni përjetuar/ parë kryerjen e një dëmi në mjedisin e zonës suaj nga persona ose subjekte?
A
B
C

16. A e keni raportuar këtë dëm mjedisor?

16. A e keni raportuar këtë dëm mjedisor?
A
B
C

17. Rreth cilave çëshje të lidhura me qeverisjen dhe sigurinë mjedisore do të donit të kishit më shumë informacion? [Përzgjidhni deri në 3 mundësi]

17. Rreth cilave çëshje të lidhura me qeverisjen dhe sigurinë mjedisore do të donit të kishit më shumë informacion? [Përzgjidhni deri në 3 mundësi]