Form cover
Page 1 of 1

Mugikortasun Multimodala Beasainen - Movilidad Multimodal en Beasain

Zerbitzuaren egokitasuna aztertzeko galdetegia Cuestionario para valorar la idoneidad del servicio

Mugikortasun multimodaleko zerbitzu batek hainbat garraiobide integratzen eta erabiltzen ditu pertsonen eta salgaien joan-etorriak errazteko. Horri esker, erabiltzaileek hainbat garraiobide konbina ditzakete: oinez ibiltzea, bizikletak, automobilak, garraio publikoa (autobusak, tranbiak, trenak) eta ibilgailu partekatuak. Horrela, ibilgailu pribatuaren erabilera murrizten da, garraiobide ugari modu arin, eraginkor eta iraunkorrean integratuz.
Un servicio de movilidad multimodal integra y utiliza múltiples modos de transporte para facilitar los desplazamientos de personas y mercancías. Esto permite a los usuarios combinar diferentes medios de transporte, como caminar, bicicletas, automóviles, transporte público (autobuses, tranvías, trenes), y vehículos compartidos. De este modo se reduce el uso de vehículo privado, integrando múltiples modos de transporte de manera fluida, eficiente y sostenible.

Adina / Edad

Sexua / Sexo

Sexua / Sexo
A
B
C

Ogibidea / Profesión

Zein garraiobide erabiltzen dituzu Beasainen eta herri inguruan desplazatzeko?

¿Qué medios de transporte utiliza para moverse en Beasain y sus alrededores?

Zenbat denbora behar duzu egunero lanera edo ikastera joateko?

¿Cuánto tiempo tarda cada día en ir al trabajo o a estudiar?

Lanera edo ikastera joan aurretik zein ondoren, zer beste jarduera egiten dituzu zure egunerokotasunean? (adibidez: haurrak utzi/jaso, kiroldegira joan, erosketak egin…)

¿Qué otras actividades realiza en su día a día antes o después de ir al trabajo/estudiar? (por ejemplo: dejara l@s niñ@s en la escuela, ir al gimnasio, hacer la compra…)

Tren geltokia edota bere inguruko espazioak erabiltzen al dituzu? Zein modutan? (adibidez: trena hartzeko, autoa aparkatzeko, bizikleta aparkatzeko…)?

¿Utiliza la estación de tren y/o los espacios públicos de su entorno? ¿De qué manera? (por ejemplo: sólo para aparcar el coche, para coger el tren, para aparcar la bicicleta…)

Nola ikusiko zenuke tren geltokia eta bere ingurua mugikortasun multimodaleko puntu bilakatuko balitz, mugikortasun partekatuko zerbitzuak eskainiko lituzkeena? (adibidez: bizikleta partekatua, patinete partekatua, auto partekatuak…)

¿Cómo vería que la estación de tren se convirtiera en un punto intermodal donde se ofrezcan servicios de movilidad compartida? (bicicletas compartidas, patinetes compartidos, coches compartidos…)

Mugikortasun partekatuko zein zerbitzu gustatuko litzaizuke edukitzea tren geltoki inguruan?

¿Qué servicios de movilidad compartida le gustaria tener en la estación de tren y sus alrededores?

Geltoki inguruan edota etxetik lanera/ikasketa zentrura egiten duzun ibilbidean, gaur egun ez dauden zer beste zerbitzu gustatuko litzaizuke edukitzea?

¿Qué servicios le gustaría poder encontrar alrededor de la estación de tren o durante su trayecto de casa al trabajo/estudios que no encuentre a día de hoy?

Enpresa edo erakunde bateko langile bazara, gustatuko litzaizuke enpresak zure eskura mugikortasun partekatuko zerbitzu jasangarriak jartzea ibilgailu pribatuaren alternatiba bezala?

Si Ud. trabaja en una empresa o una institución, ¿le gustaría que se pusiera a disposición de los emplead@s nuevos medios de transporte más sostenibles en alternativa al coche?

Enpresa edo erakunde bateko langile bazara, gustatuko litzaizuke enpresak zure eskura mugikortasun partekatuko zerbitzu jasangarriak jartzea ibilgailu pribatuaren alternatiba bezala?Si Ud. trabaja en una empresa o una institución, ¿le gustaría que se pusiera a disposición de los emplead@s nuevos medios de transporte más sostenibles en alternativa al coche?
A
B
C

Erabiliko zenituzke?

¿Los utilizarías?

Erabiliko zenituzke? ¿Los utilizarías?
A
B
C

Eta enpresaren mugikortasun plan baten bitartez erabilera diruz-lagundu beharko liratekeela uste duzu? ¿Y cree que se debería subvencionar su uso a través de un plan de movilidad de empresa?

Eta enpresaren mugikortasun plan baten bitartez erabilera diruz-lagundu beharko liratekeela uste duzu? ¿Y cree que se debería subvencionar su uso a través de un plan de movilidad de empresa?
A
B
C

Datuen babesa Jakinarazten dizugu, Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko Lege Organikoak xedatzen duenez, zure eskabide-orriaren bidez eskuratutako datu pertsonalak Erregistro Orokorra fitxategian jasoko direla eta fitxategiaren erantzulea Beasaingo udala dela. Fitxategiaren berri eman zaio Datuak Babesteko Euskal Bulegoari eta datuen segurtasuna bermatzeko behar diren segurtasun neurri guzti-guztiak dauzka. Edozelan ere, eskabide-orria betetzeak esan nahi du eskatzailea guzti honen jakitun dagoela eta onespena ematen duela bere datuak tratatzeko adierazitako helbururako, bai eta datuak lagatzeko ere goian pasotako helbururako. Era berean, gogorarazten dizugu emandako datuak atzetzea dezakezula, bai eta, egoki irizten badiozu, datuak zuzentzea, ezereztea eta aurka egitea ere, beti ere goian aipatutako Legeak xedatutakoa kontuan hartuta. Horretarako, eskaera bat bidali behar zaio, idatziz, Udalera Loinazko San Martin Plaza azpia 20200 Beasain helbidera, honako datuekin: izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidera, eskatzen dena zehatz-mehatz adierazita, data, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren izena.
Proteccción de datos Le informamos de que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán recogidos en el fichero Registro General y que es responsabilidad del Ayuntamiento de Beasain. El fichero ha sido notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona solicitante resulta informada y da su consentimiento al tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada, así como a su cesión para la finalidad también arriba recogida. Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley indicada, dirigiendo una comunicación escrita al Ayuntamiento (Loinazko San Martin Plaza azpia, 20200 Beasain) con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha, firma de la persona interesada y nombre del fichero.

Onespena / Consentimiento

Onespena / Consentimiento

Eskerrik asko!