Form cover
Pàgina 1 de 2

Protecció de dades

DADES PERSONALS
ADREÇA POSTAL
DADES DE CONTACTE
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals facilitades seran incorporats al nostre fitxer titularitat d'Institut Xevi Verdaguer SL amb CIF B55342471 i domicili al carrer Europa, 16 de les Preses - 17178.
La base jurídica del tractament de les dades recollides és el consentiment de la persona o pacient. L'informem que la finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals són, per una banda, la creació, existència i manteniment de l'historial clínic del pacient per a complir amb els objectius del centre que consisteix a prestar el tractament sanitari requerit per cada pacient i, per altra banda, la gestió del pagament per part del pacient de les visites telemàtiques.
L'informem que les seves dades personals no seran lliurades a terceres empreses excepte empreses del grup o professionals que intervinguin en el tractament requerit pel pacient. Així mateix, l'informem que el pacient no està autoritzat per a utilitzar ni difondre imatges o vídeos dels seus terapeutes en RRSS ni un altre mitjà anàleg a aquest, sense el seu previ consentiment.
En compliment de la normativa vigent, l'empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractats.
Les dades personals proporcionades seran conservades d'acord amb la legislació sanitària vigent a cada moment i que les dades seran conservades almenys pel període de temps contemplat per la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernents a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, que estableix el termini de quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial amb relació a la documentació rellevant i un termini de cinc anys per a la resta de documentació o dades.
En cas de disconformitat amb relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l'autoritat de control en la matèria, situada en C / Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).
Finalment, també l'informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal prevists en la llei, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del document d'identitat al correu electrònic de [email protected]
Untitled checkboxes field
Signatura