Form cover
Page 1 of 2

PHIẾU DỰ PHỎNG VẤN (Thanh)

BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ 1/4/2023


A. THÔNG TIN ĐỊNH DANH

Ngày tháng

Cấp giám sát

Tên giám sát viên

Tên điều tra viên

Mã hộ

Mã địa bàn

Tên chủ hộ

Quận (Huyện)


B. THÔNG TIN KHẢO SÁT

TÁC PHONG CỦA ĐIỀU TRA VIÊN
1. ĐTV có chào hỏi, giới thiệu đúng và đầy đủ mục đích (MĐ) cuộc điều tra không ?
Không
MĐ1: Làm cơ sở biên soạn các chỉ tiêu thống kê
MĐ2: Giúp Nhà nước đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số
MĐ3: Xây dựng cơ sở dữ liệu về dân số, đáp ứng nhu cầu người dùng tin
2. Tác phong (TP) của ĐTV
Không
TP1: Chào hỏi khi gặp hộ
TP2: Ăn mặc lịch sự, phù hợp

KHẢ NĂNG THU THẬP THÔNG TIN
3. Kỹ năng của ĐTV
Không
ĐTV có hỏi trình tự và đảm bảo đầy đủ nội dung của phiếu điều tra không?
ĐTV có phỏng vấn rõ ràng, dễ hiểu không?
ĐTV có giải đáp các vấn đề thắc mắc của hộ không?
ĐTV có kỹ năng sử dụng máy Capi và phần mềm điều tra Capi không?

CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

XĐ đúng NK
XĐ Sót/thừa NK
5. Qui trình phỏng vấn và xác định NKTTTT tại hộ

XĐ tuổi thật (Đúng tất cả)
XĐ tuổi thật (Sai 1 ĐT)
XĐ tuổi thật (Sai từ 2 ĐT)
6. Xác định Tháng năm sinh dương lịch của đối tượng (ĐT) điều tra

XĐ TT Di cư (Đúng tất cả ĐT)
XĐ TT Di cư (Sai 1 ĐT)
XĐ TT Di cư (Sai từ 2 ĐT)
7. Xác định thông tin di cư: TV hộ từ 5 tuổi

XĐ Trình độ (Đúng tất cả)
XĐ Trình độ (Sai 1 ĐT)
XĐ Trình độ (Sai từ 2 ĐT)
8. Xác định trình độ ĐÀO TẠO đã tốt nghiệp/đạt được của đối tượng (ĐT)

XĐ TT phụ nữ (Đúng tất cả ĐT)
XĐ TT phụ nữ (Sai 1 ĐT)
XĐ TT phụ nữ (Sai từ 2 ĐT)
9. Xác định các thông tin về lịch sử sinh của phụ nữ từ 10-49 (Số con đã sinh ra, sức khỏe sinh sản, biện pháp về KHHGĐ)

10. Nhận xét, góp ý cho Điều tra viên
Tổng điểm:

https://storage.tally.so/d4177c72-d3dc-4150-b2ff-5a0ea89df89f/TONG-HOP-DANH-GIA-PHIEU-DPV.png

📌 KẾT LUẬN: