Pàgina 1 de 2

Tramitació plusvàlua municipal

La Plusvàlua Municipal és un impost que cal pagar a càrrec del benefici que s'obté amb la transmissió d'un bé immoble o un terreny urbà. En definitiva, l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU), conegut popularment com a Plusvàlua Municipal, és una taxa obligatòria que s'ha de pagar quan vens, heretes o acceptes una donació. Així doncs, la Plusvàlua Municipal és un tribut local que s'aplica a tots els municipis. Cal tenir en compte que només s'aplica a finques urbanes, no així a les de naturalesa rústica. Es pot calcular per estimació objectiva o de mercat, més recomanable si no s'han obtingut beneficis econòmics amb la venda.
1. Dades de l'immoble
Adjuntar còpia simple o títol de propietat que acrediti al nou titular:
2. Dades personals
3. Pagar el document

Carregant...
Pagament segur a través de la plataforma stripe
4. Confirmar i continuar
Un cop rebem el formulari, ens posarem en contacte amb tu perquè ens autoritzis la gestió.