Pàgina 1 de 2

Obtenció del valor de referència d'un immoble

El valor de referència es determina anualment en tots els municipis. Serveix de base imposable en els Impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) i sobre Successions i Donacions (ISD). Per això, es divideix el territori de cada municipi en zones denominades àmbits territorials homogenis i, en cadascuna d'elles, es defineix el producte immobiliari les característiques constructives i de superfície del qual siguin representatives del conjunt.
1. Dades de l'immoble
2. Dades personals
3. Pagar el document

Carregant...
Pagament segur a través de la plataforma stripe
4. Confirmar i continuar