Form cover
1 eta 1 orriak

2024ko Loinatz jaietako haurren sokadantza

Jakin beharrekoak:
1. Sokadantzan gehienez 40 haurrek parte hartuko dute, hau da, 20 neska eta 20 mutil. 40 baino gutxiagok izena ematen duten kasuan, izena eman duten guztiek parte hartuko dute.
2. Izena emateko epea martxoaren 4an amaituko da.
3. Izena ematen dutenen artean, irizpide hauek, adierazitako hurrenkeran, kontuan izango dira nesken zein mutilen kasuan: 1.a antzinatasuna eta 2.a haurren adina.
4. Haur bakoitza zerrendan sartu den edo ez, izena ematean jasotako helbide elektronikoaren bidez jakinaraziko da.
5. Bikoteek ez dute izena eman beharko, haur bakoitzak bikotea adostu dezake.
6. Entseguak martxoaren 12an, asteartean, hasiko dira. Ondorengo taulan agertzen den ordutegian izango dira Alkartasuna Lizeoa ikastetxean. Entsegu ordu denetara edo ahal duten guztietara joan daiteke haur bakoitza. Hori bai, gutxienez astean bitan joango dela haur bakoitza bermatu behar da.
ORDUTEGIA:
Asteartea, osteguna: 17:30-18:30
Asteazkena: 17:00-18:00
A saber:
1. Participarán en la Sokadantza un máximo de 40 niños y niñas; 20 niñas y 20 niños o en el caso de que se apuntaran menos de 40, todas/todos aquellas/aquellos que se hayan apuntado.
2. El plazo de inscripción acabará el 4 de marzo.
3. Entre las personas inscritas, los criterios para participar serán los siguientes, y en este orden, tanto en el caso de las chicas como de los chicos: 1ero la antigüedad y 2do. la edad.
4. Las personas solicitantes recibirán un mensaje en el mismo correo electrónico en el que se han inscrito, en el que se comunicará si podrán participar o no.
5. Los/las dantzaris del aurresku no es necesario que inscriban a sus parejas, cada cual puede acordar con quién bailar.
6. Los ensayos comenzarán el 12 de marzo, martes. Tendrán lugar en el Colegio Alkartasuna Lizeoa en los horarios que aparecen en la siguiente tabla. Pueden asistir al ensayo cuando quieran y cuantas veces quieran. Deben tomar el compromiso de acudir al menos dos veces por semana.
HORARIO:
Martes, jueves: 17:30-18:30
Miércoles: 17:00-18:00
Parte hartzailearen datuak - Datos del participante:
Untitled multiple choice field
A
B
C
Ama, aita edo tutorearen kontaktuko datuak - Datos de contacto de la madre/padre o tutor:
Zenbat alditan parte hartu duzu Sokadantzan? - ¿Cuantas veces has participado en la Sokadantza?:
Untitled linear scale field
inoiz ez/nunca6 edo gehiago/ 6 o más
Ikastetxea - Centro escolar:
Untitled multiple choice field
A
B
C
D
E
F
Datuen babesa
Jakinarazten dizugu, Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko Lege Organikoak xedatzen duenez, zure eskabide-orriaren bidez eskuratutako datu pertsonalak Erregistro Orokorra fitxategian jasoko direla eta fitxategiaren erantzulea Beasaingo udala dela. Fitxategiaren berri eman zaio Datuak Babesteko Euskal Bulegoari eta datuen segurtasuna bermatzeko behar diren segurtasun neurri guzti-guztiak dauzka. Edozelan ere, eskabide-orria betetzeak esan nahi du eskatzailea guzti honen jakitun dagoela eta onespena ematen duela bere datuak tratatzeko adierazitako helbururako, bai eta datuak lagatzeko ere goian pasotako helbururako. Era berean, gogorarazten dizugu emandako datuak atzetzea dezakezula, bai eta, egoki irizten badiozu, datuak zuzentzea, ezereztea eta aurka egitea ere, beti ere goian aipatutako Legeak xedatutakoa kontuan hartuta. Horretarako, eskaera bat bidali behar zaio, idatziz, Udalera Loinazko San Martin Plaza azpia 20200 Beasain helbidera , honako datuekin: izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidera, eskatzen dena zehatz-mehatz adierazita, data, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren izena.
Protección de datos
Le informamos de que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán recogidos en el fichero Registro General y que es responsabilidad del Ayuntamiento de Beasain. El fichero ha sido notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona solicitante resulta informada y da su consentimiento al tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada, así como a su cesión para la finalidad también arriba recogida. Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley indicada, dirigiendo una comunicación escrita al Ayuntamiento (Loinazko San Martin Plaza azpia, 20200 Beasain) con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha, firma de la persona interesada y nombre del fichero. Onespena - Consentimiento:
Untitled checkboxes field