Form cover
1 eta 1 orriak

Jabe Eredugarri Formakuntza - Formación Canina

Maiatzaren 28an hasiera emango duen txandarako AURREINSKRIPZIOA. PREINSCRIPCIÓN ñpara la tanda que dará comienzo el 28 de mayo. Aurreikusitako ordutegia: Asteartero 18:00tan San Martín Plazan.
Horario previsto: Martes a las 18:00 en la Plaza San Martín.
Txakur bakarra parte-hartzaileko.
Un perro por cada propietario/a.

Izen abizenak / Nombre y apellidos:

Udalerria / Municipio:

Txakurraren izena / Nombre del perro:

Arraza / Raza:

Formakuntza amaitzean, azterketa egin nahiko zenuke? / Te gustaría hacer el examen a la finalización del curso?

Formakuntza amaitzean, azterketa egin nahiko zenuke? / Te gustaría hacer el examen a la finalización del curso?
Datuen babesa
Jakinarazten dizugu, Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko Lege Organikoak xedatzen duenez, zure eskabide-orriaren bidez eskuratutako datu pertsonalak Erregistro Orokorra fitxategian jasoko direla eta fitxategiaren erantzulea Beasaingo udala dela. Fitxategiaren berri eman zaio Datuak Babesteko Euskal Bulegoari eta datuen segurtasuna bermatzeko behar diren segurtasun neurri guzti-guztiak dauzka. Edozelan ere, eskabide-orria betetzeak esan nahi du eskatzailea guzti honen jakitun dagoela eta onespena ematen duela bere datuak tratatzeko adierazitako helbururako, bai eta datuak lagatzeko ere goian pasotako helbururako. Era berean, gogorarazten dizugu emandako datuak atzetzea dezakezula, bai eta, egoki irizten badiozu, datuak zuzentzea, ezereztea eta aurka egitea ere, beti ere goian aipatutako Legeak xedatutakoa kontuan hartuta. Horretarako, eskaera bat bidali behar zaio, idatziz, Udalera Loinazko San Martin Plaza azpia 20200 Beasain helbidera , honako datuekin: izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidera, eskatzen dena zehatz-mehatz adierazita, data, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren izena.
Protección de datos
Le informamos de que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán recogidos en el fichero Registro General y que es responsabilidad del Ayuntamiento de Beasain. El fichero ha sido notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona solicitante resulta informada y da su consentimiento al tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada, así como a su cesión para la finalidad también arriba recogida. Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley indicada, dirigiendo una comunicación escrita al Ayuntamiento (Loinazko San Martin Plaza azpia, 20200 Beasain) con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha, firma de la persona interesada y nombre del fichero. Onespena - Consentimiento:
Untitled checkboxes field